STRONA GŁÓWNA » O nas » Statut »

Statut

STATUT
RADOMSKIEGO KLUBU TENISOWEGO „RETURN”
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy „Return”, zwany dalej „Klubem”
§ 2.
Siedzibą Klubu jest miasto Radom.
Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
§ 3.
Klub jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną. Dla realizacji określonych celów statutowych klub może zatrudniać pracowników.
§ 4.
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ 5.
Klub może posiadać sztandar, używać pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6.
Klub ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji kierujących się w swojej działalności celami niesprzecznymi ze statutem Klubu.
§ 6 A
Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
 
Rozdział II
Cele i środki działania.
§ 7.
Celem Klubu jest:
a)Rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego.
b)Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
c)       Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
d)Promowanie i organizacja wolontariatu.
§ 8.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
 1. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:
a)      kultury fizyczne i sportu,
b)      ochrony i promocji zdrowia,
c)       wypoczynku dzieci i młodzieży,
d)      rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych,
e)      promocji i organizacji wolontariatu,
f)        organizowanie szkoleń w postaci kursów, treningów i obozów sportowych.
 1. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez władze sportowe i inne organizacje.
 2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 4. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
 5. Realizowanie zaleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
 6. Nabywanie i budowanie obiektów, nabywanie i gromadzenie sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działalności statutowej.
 7. Zarządzanie i administrowanie urządzeniami sportowymi, sprzętem i obiektami będącymi własnością Klubu.
 8. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach.
 9. Prowadzenie dozwolonej przez właściwe przepisy działalności gospodarczej, w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur, która ma charakter dodatkowy względem działalności statutowej.
 10. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
 
§ 8 A
 
 1. Klub prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w wykonaniu celu wskazanego w § 7 b).
 2. Klub prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
  1. organizacji zajęć pozalekcyjnych z tenisa ziemnego;
  2. organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla zawodników i amatorów na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  3. organizacji zawodów sportowych;
  4. szkolenia dzieci i młodzieży.
 3. Klub prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego. Klub prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
  1. szkolenie dzieci i młodzieży;
  2. organizacji obozów sportowych;
  3. organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla zawodników i amatorów na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 
Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.
§ 9.
Członkowie Klubu dzielą się na:
a)      zwyczajnych,
b)      uczestników
c)       honorowych,
d)       wspierających.
§ 10.
1.       Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda pełnoletnia osoba zamieszkała w kraju jak i zagranicą, której zachowanie i cechy charakteru pozostają w zgodności z celami Klubu i która:
a)      złoży pisemną deklarację,
b)      uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych,
c)       zostanie przyjęta przez Zarząd.
2.       Członkowie zwyczajni maja prawo:
a)      Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący.
b)      Zgłaszać propozycje i wnioski do władz Klubu.
c)       Uczestniczyć w imprezach sportowych i rekreacyjnych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
d)      Korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów,
e)      Być nagradzani za działalność sportową lub społeczną w Klubie zgodnie z odrębnymi przepisami,
f)        Nosić odznakę Klubu.
§ 11.
1.       Członkiem-uczestnikiem Klubu może być osoba, która nie ukończyła 18 lat życia pod warunkiem, że:
a)      złoży pisemną deklarację potwierdzoną przez rodziców albo prawnych opiekunów,
b)      zostanie przyjęta przez Zarząd.
2.       Członek-uczestnik, który ukończył 18 lat może zostać członkiem zwyczajnym Klubu po wypełnieniu procedury opisanej w § 10.
3.       Członek-uczestnik ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 12.
1.       Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność w uznaniu szczególnych zasług dla Klubu przyzna Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2.       Każdy członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem praw wyborczych.
§ 13.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu.
§ 14.
Do obowiązków członków zwyczajnych i uczestników należy:
a)      Stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz innych, a także uchwał i zarządzeń władz Klubu,
b)      Wykazywanie dbałości o majątek Klubu,
c)       Regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Zarząd,
d)      Propagowanie nienagannego trybu życia zapewniającego zachowanie tężyzny fizycznej, sprawności,
e)      Reprezentowanie barw Klubu w szlachetnej rywalizacji sportowej.
f)        Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu.
g)      Prowadzenia działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej.
§ 15.
1.       Członkostwo ustaje na skutek:
a)      Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b)      Skreślenia z listy członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu za zaleganie z zapłatą składek przez okres co najmniej 2 miesięcy od pisemnego upomnienia,
c)       Wykluczenia członka przez Zarząd za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działalność na szkodę Klubu a także za popełnienie czynu niegodnego,
d)      Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni,
e)      Rozwiązania się stowarzyszenia,
f)        Śmierci członka.
2.         Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszania postanowień statutu i uchwał.
Zawieszenie członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
§ 16.
Za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz za wykroczenia dyscyplinarne i naruszenie etyki sportowej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar:
a)      upomnienia ustnego lub pisemnego,
b)      nagany,
c)       zawieszenia w prawach członkowskich na okres od czterech tygodni do trzech lat: polega ono na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
d)      wykluczenia.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 17.
1.       Władzami Klubu są:
a)      Walne Zebranie,
b)      Zarząd,
c)       Komisja Rewizyjna.
2.       Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3.         Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. Wyjątek stanowi urzędujący członek Zarządu.
§ 18.
1.       Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne zebranie może być zwyczajne, albo nadzwyczajne.
2.       Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku, w terminie do 15 czerwca roku następnego.
3.       Zwyczajne Walne Zebranie odbywające się co cztery lata, jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.
§ 19.
W walnym zebraniu udział biorą:
a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu;
b)      z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście;
§ 20.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu w formie pisemnej sposób zwyczajowo przyjęty (e-mail, fax, list polecony, SMS) najpóźniej na dwa tygodnie przed zebraniem.
§ 21.
1.       Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 34,
2.       Uchwały Walnego Zebrania wymagają większości 2/3 głosów członków zwyczajnych , biorących udział w obradach Walnego Zebrania, w obecności co najmniej polowy liczby członków Walnego Zebrania, w sprawach:
a)      zmiany statutu,
b)      nadania godności członka honorowego,
c)       rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Klubu.
§ 22.
1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a)      z własnej inicjatywy,
b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)       w wypadku ustąpienia z funkcji w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu pochodzących w wyboru,
d)      na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków Klubu wniesiony do Zarządu.
2.       Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia żądania bądź wniosku.
3.       Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a)      uchwalenie ogólnych kierunków działania Klubu,
b)      wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c)       ocena sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d)      udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f)        nadawanie godności członka honorowego,
g)      uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, rozwiązania się Klubu, oraz w sprawach majątkowych.
§ 24.
Wybór władz Klubu: Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 25.
Zarząd jest organem władzy wykonawczejKlubu, działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
§ 26.
1.       Zarząd Klubu składa się z 3 – 7 członków w tym z Prezesa, Członka Urzędującego, pełniącego również funkcję Dyrektora Klubu i vice-prezesów.
2.         Do ważności oświadczeń dotyczących zobowiązań Klubu, w tym jego praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Dyrektor Klubu.
§ 27.
Do kompetencji Zarządu należy:
a)      kierowanie całokształtem działalności Klubu,
b)      reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
c)       wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
d)      przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Klubu, z wyjątkiem członków honorowych,
e)      przygotowywanie wewnętrznych regulaminów oraz instrukcji,
f)        zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
g)      uchwalanie budżetu i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
h)      ustalenie zasad wysokości i terminów opłacania składek członkowskich,
i)        ustalanie wynagrodzenia urzędującego członka Zarządu,
j)        uchwalenie kalendarza sportowego planów działania i planów finansowych,
k)       zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
§ 28.
1.       Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu Przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2.       Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków. Liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 50% członków pochodzących z wyboru.
3.       Zebrania Zarządu, zwoływane przez Prezesa, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4.       W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym kierownicy zespołów lub sekcji, których dotyczy przedmiot obrad.
5.       Uchwały zarządu zapadają w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub pod jego nieobecność – Dyrektora Klubu, który w takim wypadku zastępuje Prezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje Prezes.
§ 29.
Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 2-3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
§ 30.
1.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie w tym względzie wyjaśnień od Zarządu,
c)       występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielania mu absolutorium,
d)      badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, oraz przedkładanie sprawozdań na Walnym Zebraniu.
2.       Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.
3.       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4.       Komisja ma prawo dokooptować nowych członków. Liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 50% członków pochodzących z wyboru.
5.       W skład Komisji nie może wchodzić osoba zatrudniona w Klubie, ani członek Zarządu.
Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 31
1.       Klub ma prawo nagradzania swoich członków za osiągnięcia w realizacji zadań Klubu oraz prawo nagradzania osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju Klubu.
2.       Zasady przyznawania nagród oraz ich rodzaje określa regulamin motywacji i dyscypliny wewnątrzklubowej, uchwalony przez Zarząd.
3.       W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar zgodnie z uchwalonym przez Zarząd regulaminem.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 32.
1.       Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.       Na fundusze Klubu składają się:
a)      składki.
b)      dochody z imprez i działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub.
c)       dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny, pożytki z majątku Klubu.
d)      inne wpłaty.
3.    Wypracowany przez Klub zysk przeznacza się w całości na cele statutowe.
Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 33.
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
§ 34.
1.       Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
2.       Uchwała o rozwiązaniu się Klubu winna określać sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przekazany majątek Klubu.
3.       Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Klubu powołuje Komisję Likwidacyjną.
4.       Komisja Likwidacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Walnego Zebrania.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 35.
Statut w niniejszym brzmieniu został uchwalony w dniu 8 grudnia 2008 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
tło