STRONA GŁÓWNA » Korty » Regulamin »

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
STOWARZYSZENIA RKT RETURN
 
I. Objaśnienia
 1. SRKT Return –Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy Return przy ul. Struga 63. Obiekt sportowy, monitorowany.
 2. Korty- korty do gry w tenisa o nawierzchni ceglanej, w okresie zimowym 4 korty pod halą pneumatyczną w okresie letnim 7 kortów na powietrzu.
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z kortów.
 4. Personel- osoba/osoby zatrudnione lub współpracujące, uprawnione do świadczenia usług korzystania z Kortów i dopuszczaniem do korzystania z nich przez użytkowników.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Kortów na terenie SRKT Return.
 2. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania z jego postanowieniami.
 3. Korty są czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00-22.00.
 4. Biuro SRKT Return czynne jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00-22.00.
 5. Korty służą tylko i wyłącznie do gry w tenisa. Nie można z nich korzystać w innych celach, a w szczególności uprawić innych dyscyplin sportu.
 6. Godzina tenisa obejmuje:
 • 55 minut gry na korcie
 • 5 min na zaszczotkowanie kortu
 
III. Postanowienia  porządkowe
 
 1. Każdy kto przebywa na terenie SRKT Return zobowiązany jest do:
 • Przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania.
 • Zachowania, które w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu innych osób.
 • Powstrzymania się od działań mogących utrudniać lub zakłócać korzystanie z Kortów innym użytkownikom.
 • Stosowanie się do instrukcji postępowania poleceń Personelu.
 • Zaszczotkowania kortu po skończonej grze
 1. Na terenie SRKT Return zabrania się:
 • Palenia tytoniu w biurze
 • Wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających.
 • Wprowadzania zwierząt bezpośrednio na kort.
 • Wnoszenia i używania broni oraz przedmiotów niebezpiecznych (określanych we właściwych przepisach).
 • Używania przedmiotów znajdujących się na terenie SRKT Return niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Używania wulgarnych słów.
 • Gry bez koszulki.
 1. Klub nie jest odpowiedzialny za zgubione przedmioty.
 2. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z kortów w strojach sportowych (dotyczy to w szczególności obuwia). Obuwie powinno być o płaskich podeszwach, czyste, nie może roznosić błota. Bezwzględny jest nakaz chodzenia w koszulce sportowej.
 3. Z jednego kortu mogą korzystać maksymalnie 4 osoby i tylko w celu gry podwójnej (debel). Wyjątek mogą stanowić zajęcia z trenerem (szkółki).
 4. Personel jest uprawniony do odmowy wstępu lub wyproszenia z obiektu osób:
 • Nie stosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Których zachowanie lub ubiór uzna za nieodpowiedni.
 • Co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z kortów zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
 1. W razie zajścia powyższych okoliczności określonych w punkcie 6 kwoty zapłacone z tytułu korzystania z kortów nie podlegają zwrotowi.
 2. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub poleceniami Personelu, ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę.
 
IV. Zasady dokonywania rezerwacji i wnoszenia opłat za korzystanie z Kortów
 
 1. Rezerwacji dokonuje się na terenie SRKT Return w recepcji, osobiście lub telefonicznie pod numerem (048) 385-15-45, lub 693-472-680. Rezerwacja jest skuteczna po zatwierdzeniu przez Personel.
 2. Odwołanie rezerwacji przez Użytkowników bez obowiązku dokonywania opłat jest dopuszczalne nie później niż do godziny 10.00 rano.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia odwołane u trenera.
 4. Rezerwacje stałe wymagają opłaty za miesiąc z góry. Niewykorzystanie stałej godziny na korcie z powodu choroby lub kontuzji jest możliwe do odegrania tylko i wyłącznie w godzinach najmniej obłożonych, wyznaczonych przez pracownika recepcji.
 5. Dwukrotne niestawienie się do gry bez odwołania na wcześniej zarezerwowanym korcie powoduje utratę prawa do rezerwacji na okres jednego miesiąca .
 6. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15min i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi.
 7. Klub zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortów z powodu
  rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji
  obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem,
  poprzez umieszczenie informacji na klubowej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, lub telefonicznie
 8. Ustala się następującą hierarchię wykorzystania kortów:
  1. grupy szkoleniowe – Kadra A, B, C
  2. pozostałe grupy szkoleniowe
  3. osoby posiadające stałe rezerwacje
  4. członkowie klubu w miarę wolnych miejsc
  5. pozostałe osoby zwane "niezrzeszonymi”
    9. Opłata za korzystanie z Kortów dokonuje się przed rozpoczęciem gry na Kortach.
 
 
V. Inne usługi. Sprzedaż sprzętu i akcesoriów do gry w tenisa.
 
 1. Na terenie SRKT Return świadczone są następujące usługi:
 • Indywidualnej i grupowej gry w tenisa; w tym celu zapewnia się licencjonowanych instruktorów/trenerów.
 • Organizowanie turniejów tenisowych i innych imprez sportowych.
 • Naciąganie rakiet.
 • Owijanie rączek rakiet.
 1. Do świadczenia usług określonych w pkt. 1 upoważnione są wyłącznie osoby wskazane przez Personel.
 2. Personel jest uprawniony do wypraszania osób naruszających pkt 2.
 3. Na terenie SRKT Return działa sklep, w którym można nabyć sprzęt i akcesoria do gry w tenisa, a także słodycze i napoje.
 
VI. Zasady przechowywania  rzeczy.
 
 1. Użytkownik w celu przebrania się w strój sportowy, korzysta z szatni znajdującej się na terenie SRKT Return.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z kortów, Użytkownikowi zostanie udostępniona w szatni oddzielna szafka na ubrania i obuwie. Udostępnienie szafki Użytkownikowi odbywa się poprzez wydanie kluczyka (oznaczonego numerem szafki) przez Personel. Po zakończeniu gry na kortach, a przed opuszczeniem obektu Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kluczyka Personelowi.
 3. O zniszczeniu, zaginięciu lub znalezieniu kluczyka należy natychmiast powiadomić personel.
 4. W szafkach można przechowywać tylko odzież i obuwie.
 5. Na terenie SRKT Return nie można pozostawiać przedmiotów wartościowych.
 6. Każdy, kto pozostawia w szafkach inne rzeczy niż odzież i obuwie, a w szczególności pieniądze i przedmioty wartościowe czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 7. Za rzeczy pozostawione na Korcie odpowiada Użytkownik.
 8. Za wszelkie następstwa utraty lub uszkodzenia kluczyka do szafki wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, któremu przydzielono szafkę.
 
 
VII. Postanowienia końcowe.
 1. Wysokość opłat za korzystanie z Kortów, innych usług oraz sprzętu i akcesoriów do gry w tenisa określa cennik dostępny w recepcji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące niniejszego regulaminu, organizacja SRKT Return oraz postępowania Personelu należy kierować do Zarządu Klubu.
 
 
 
Zarząd SRKT Return
tło